OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Betterware International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 85 lokal 21 (KRS: 0000358833). Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kontakt@betterware.pl lub zadzwoń pod numer tel.: + 48 22 318 33 33.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, to jest:

 • Odrębnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:

  - obsługi i realizacji zamówień
  - podjęcia działań przed jej zawarciem, tj. rejestracji członkostwa i działalności w Klubie Betterware;
 • Obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 • Na podstawie wyrażonej wcześniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji marketingu produktów i usług przez Administratora oraz Przedstawicieli – Sponsorów w hierarchii grupy Betterware;
 • Obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 • Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) odrębnie w celach:

  - dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  - badania stopnia Twojej satysfakcji, w tym przyjmowania zgłoszeń dotyczących produktów i usług Betterware, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest monitorowanie i dbałość o poziom świadczonych usług;
  - marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Betterware uwzględniającej preferencje zakupowe;

Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku jest dobrowolne.  Brak podania poszczególnych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu:

 • nazwiska, imienia, nazwy firmy oraz NIP (jeśli dotyczy), numeru PESEL– niezbędne jest do rejestracji członkostwa w Klubie Betterware. - Niepodanie powyższych danych w formularzu będzie skutkować odrzuceniem wniosku;
 • adresu korespondencyjnego – dane niezbędne do wysyłania zamówień i wystawiania faktur;
 • adresu e-mail oraz numeru telefonu - niezbędne jest do kontaktu, w tym aktywowania statusu Członka Klubu Betterware, a następnie wysyłki informacji marketingowych i badania satysfakcji, za pośrednictwem tych kanałów komunikacji. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu aktywacji Ciebie jako Przedstawiciela oraz dostarczenia materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu;
 • informacji o rachunku bankowym - niezbędne do otrzymywania świadczeń finansowych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizowania celu:

Dane zebrane w celu działalności w Klubie Betterware będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa zgodnie z Regulaminem Klubu.
Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów rozliczeniowo-księgowych - nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę.

Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na kierowane przez Ciebie pytania będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług Betterware w tym profilowania, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Przedstawicielom - Sponsorom w hierarchii grupy Betterware. Odbiorcami danych osobowych na zlecenie Administratora będą między innymi: podmioty świadczące usługi kurierskie, hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, firmy dostarczające usługi telefoniczne i SMS, dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) [z wyjątkiem Szwajcarii], czyli do państw trzecich.

Twoje prawa

Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymanie od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio, do którego kontakt został podany powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.